top of page
קול קורא לאמנים 2023

עברית

:לפני מילוי הטפסים, שימו לב שקראתם/ן את ההנחיות והורדתם/ן את טבלת התקציב

קצת עליכם/ן

הצעת העבודה

צירוף קובץ
צירוף קובץ
צירוף קובץ
צירוף קובץ
צירוף קובץ
צירוף קובץ

יש לכלול במפרט הטכני את גודל העבודה, חומרי גמר, משקלים, שרטוטים, דרישות הספקים וכו׳

יש לפרט את כל מרכיבי העבודה עפ״י הטבלה

צירוף קובץ
צירוף קובץ
העבודה הוגשה בהצלחה! תודה רבה!!
bottom of page